Data concursului: 08 Noiembrie 2022

A N U N Ţ- concurs pentru ocuparea funcției de șef birou I la Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publică al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, prevăzută la poziţia 152/a din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

A N U N Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare,

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, str. Parcul Traian, nr. 18, judeţul Bihor, organizează,

C O N C U R S:

 

 

Pentru ocuparea funcției de șef birou I la Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publică al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, prevăzută la poziţia 152/a din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

În vederea înscrierii și participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1.    Să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază:

  - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau

                      - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem „Bologna”);

2.    să fie declarați apt medical şi apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

3.    să dețină permis de conducere, cel puțin categoria “B”;

4.    să dețină gradul profesional de minimum subinspector de poliție;

5.    să aibă cel puţin 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

6.    să fi obţinut calificativul de cel puţin “Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

7.   să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de aceștia să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;

8.    să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secret de stat, nivel strict secret;

9.    să dețină calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare.

Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate Inspectorului Șef al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor și vor fi depuse la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor resurseumane@bh.politiaromana.ro până la data de 25.09.2022, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare).

Dosarele de recrutare vor fi depuse, până la data de 25.09.2022, ora 16.00 (și în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor resurseumane@bh.politiaromana.ro și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60, alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel:

a)    cerere de înscriere (Anexa 3) și curriculum vitae model Europass (Anexa 4);

b)   copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;

c)    copie a permisului de conducere, categoria “B”;

d)   adeverință care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate, în formatul prevăzut de Anexa nr. 2 la Dispoziția Comună a Direcției Medicale și a Direcției Generale Management Resurse Umane nr. 963164/15.03.2022 și nr. 327674/15.03.2022;

e)    declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa 5);

f)    adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității de provenienţă, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 3-9 din prezentul anunț.

În termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale ale concursului, candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

În situația în care, în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale ale concursului, candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://www.bh.politiaromana.ro și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://www.bh.politiaromana.ro și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice.

Lista candidaților declarați „apt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://www.bh.politiaromana.ro și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

Candidații declarați „inapt” psihologic vor fi informați prin e-mail și nu vor putea participa la concurs.

Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, Str. Parcul Traian, nr. 18, în data de 08.11.2022, după următorul grafic:

-          instructajul candidaților: ora 12.00;

-          desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 12.15;

-  afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;

-          afișarea rezultatelor: după ora 14.00 (în raport de numărul candidaților);

Perioada limită de depunere a eventualelor contestații - în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv 09.11.2022;

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la această activitate se va realiza în perioada 10.11 - 11.11.2022.

Afișarea tabelului cu rezultatele finale se va realiza în perioada 08.11 – 11.11.2022, în funcție de existența/inexistența unor eventuale contestații.

Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.

Candidații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor și prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://www.bh.politiaromana.ro și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi depusă în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor resurseumane@bh.politiaromana.ro.

Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor și se postează pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://www.bh.politiaromana.ro și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în prezentul anunț de concurs.

Fișa postului poate fi consultată, la cerere, de către candidați, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, Str. Parcul Traian, nr. 18, tel. int. 20114.

Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, int. 20114, în zilele lucrătoare.

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective, se vor afișa în timp util pe pagina de internet a Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://www.bh.politiaromana.ro și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

Tematica și bibliografia fac parte integrantă din prezentul anunț.