Data concursului: 16 August 2022

Anunt concurs pentru ocuparea din sursă externă a postului de personal contractual, , muncitor calificat IV-(I) la: -Serviciul Logistic – Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Intendență

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată - Codul muncii, Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Secțiunea I – Posturile scoase la concurs

Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 18, organizează,

C  O  N  C  U  R  S :

Pentru ocuparea  din sursă externă a  postului de personal contractual, , muncitor calificat IV-(I) la: -Serviciul Logistic – Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Intendență, poziția 80 din statul de organizare al unității.

Secțiunea a-II-a – Condiții de participare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei de aptitudine în muncă, eliberată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și pe baza examinării psihologice efectuate de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI. Condiția referitoare la starea de sănătate se consideră îndeplinită numai în situația declarării „apt medical” și „apt psihologic”. Condiția nu este îndeplinită și, prin urmare, candidatura va fi respinsă în situația candidaților declarați „apt limitat”, „apt condiționat” sau „inapt”;
 6.  nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru ocuparea postului de muncitor calificat IV, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, pe lângă condițiile enunțate mai sus și următoarele condiții specifice prevăzute în fișa postului:

- studii tehnice profesionale în domeniul zugrav-vopsitor,

- să aibă cel puțin 6 luni vechime în muncă,

- să dețină/obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel ,,Secret de serviciu”.

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 

Secțiunea a-III-a – Desfășurarea concursului (probele de concurs)

Concursul se va desfășura în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor din municipiul Oradea, Str. Parcul Traian, nr. 18, sala 69 şi va consta în 3 etape succesive, desfăşurate în ordinea menţionată mai jos, astfel:

 1. Selecţia dosarelor de concurs – 01.08.2022;
 2. Proba scrisă – 10.08.2022, începând cu ora 1000;
 3. Proba de interviu – 16.08.2022, începând cu ora 1000.

 

1. Selecția dosarelor de concurs

În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului/examenului pentru ocuparea unui post vacant, comisia de concurs/examen va selecta dosarele de concurs pe baza verificării îndeplinirii condiţiilor de participare. După finalizarea selectării dosarelor de înscriere, rezultatul se afişează, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul inspectoratului, precum şi pe pagina de internet a instituţiei, după caz, în termen de o zi lucrătoare.

În situația în care dosarul va fi respins, candidatul în cauză poate depune contestaţie la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 18,  în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor de recrutare.

Contestația va fi soluționată în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de contestare.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face, după soluționarea acestora, prin postarea pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, www.bh.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

2. În data de 10.08.2022, ora 1000 - probă scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unui test grilă.

Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.

Proba scrisă se susţine de către candidaţii ale căror dosare sunt complete și au fost declarați „admis” la etapa precedentă, respectiv selecția dosarelor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

Atenție! Candidații care nu se prezintă la data, ora și locul stabilite pentru această probă, sau nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi „absenţi” și vor fi eliminați din concurs. Atragem atenția cu privire la respectarea strictă de către candidați a prevederilor prezentului anunț, în vederea bunei desfășurări a procedurii de concurs.

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin postarea pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, www.bh.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, formularul de răspuns, după corectarea şi notarea acestuia, în prezenţa secretarului comisiei de concurs.

3.În data de 16.08.2022, ora 1000 - interviu pe subiecte profesionale, în care comisia de concurs va adresa candidaţilor întrebări din tematica şi bibliografia stabilite.

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi „admis” la proba scrisă.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) iniţiativă şi creativitate.

În vederea testării la proba interviu comisia poate stabili şi alte criterii de evaluare.

Comunicarea rezultatelor la interviu se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin postarea pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, www.bh.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Probele de concurs se desfăşoară în limba română.

Proba de interviu se înregistrează audio/video.

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

 1. Pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
 2. Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Punctajul de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 50 de puncte.

Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi „admis”, iar cei care nu au promovat sunt declaraţi „respins”.

La proba a 2-a de concurs se prezintă numai candidaţii declaraţi „admis” la proba anterioară.

Punctajul final reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare dintre probele concursului.

Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis” la ambele probe de concurs şi a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pe același post .

Candidaţii care au promovat ambele probe de concurs, însă nu au obţinut punctajul final cel mai mare (dintre candidații care au concurat pe același post), precum şi cei care nu au promovat proba/probele de concurs sunt declaraţi „respins” la concurs.

La punctaje finale egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor cu sediul în municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 18.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Candidaţii pot contesta numai punctajele acordate pentru propriile lucrări întocmite/răspunsuri formulate în cadrul probelor de concurs.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin postarea pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, www.bh.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a acestora.

Nota acordată după soluționarea contestaţiei rămâne definitivă.

Secțiunea a-IV-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului

Rezultatele finale vor fi comunicate prin postarea pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, www.bh.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității, la finalizarea perioadei de soluționare a contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Candidatul declarat „admis” este obligat să se prezinte la post în maxim 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale.

Secțiunea a-V-a – Reguli privind depunerea dosarului de recrutare și validarea acestora

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta şi depune până la data de 12.07.2022, ora 1200, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor – Serviciul Resurse Umane situat în municipiul Oradea, str. Parcul Traian, nr. 18, dosarul de concurs, în volum complet, cu excepţia fişei de aptitudine în muncă, însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării acesteia, care va fi depusă până în data de 29.07.2022, ora 1300.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs, adresată șefului Inspectoratului de Poliție Județean Bihor conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul anunț ;
 2. copie a actului de identitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,  precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului scos la concurs;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. extras de pe cazierul judiciar sau certificat de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
 7. curriculum vitae, Anexa 4 la prezentul anunț;
 8. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare conform modelului din Anexa nr. 3 la prezentul anunț.
 9. autobiografia (Anexa 5) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 6);
 10. o fotografie color cu dimensiunile 9x12 cm.

Actele prevăzute la lit. b), c), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Cu ocazia înscrierii candidații vor prezenta toate documentele sus-menționate.

La depunerea dosarului de concurs, candidaților li se va comunica codul unic de identificare atribuit, care va fi folosit la informările publice ulterioare pe întreaga procedură de concurs.

Examinarea medicală se efectuează în baza adreselor de trimitere către medicul de unitate care deservește Inspectoratul de Poliție Județean Bihor și conform îndrumărilor acestuia, analizele fiind stabilite potrivit recomandărilor medicului de medicina muncii.

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate și vor fi comunicate candidaților prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://bh.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră, Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.

Rezultatele la testarea psihologică se afișează pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://bh.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră, Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.

Atenție! Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus și consultarea avizierului unității.

Atenție! Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice și nu vor putea solicita o reprogramare.

     

Candidaţii care au altă cetăţenie decât cea română fac dovada îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen prin documente originale însoţite de traducerile autorizate în limba română.

Nu pot participa la concurs decât candidaţii care au depus un dosar de recrutare corect şi complet întocmit.   

 

            Secțiunea a-VI-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea probelor de concurs;

Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://bh.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră, Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în aceste modalități. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs;

          Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

          Orice informație/modificare/completare ulterioară referitoare la desfășurarea concursului va fi afișată la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor și postată pe pagina de internet a unității https://bh.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră, Posturi scoase la concurs.

           Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, la telefon 0259/40311 în zilele lucrătoare.

Tematica şi bibliografia (Anexa 1 la prezentul anunt)  întocmite de către comisia de concurs fac parte integrantă din prezentul anunţ şi vor fi postate pe INTERNET.