Data concursului: 16 Septembrie 2023

C O N C U R S : pentru ocuparea unui număr de 2 posturi vacante de ofiţeri din cadrul structurii de ordine publică prin recrutare din sursă internă, din rândul agenților de poliție din cadrul M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale: - ofiţer principal II la Poliția Municipiului Marghita - Ordine Publică, poziţia 807 din statul de organizare, - ofiţer principal I la Poliția Orașului Aleșd - Ordine Publică, poziţia 887 din statul de organizare

 

A N U N Ţ

 

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), art. 27^34 alin. 1 lit. c), art. 27^36, art. 27^37, art. 27^39, art. 27˄41, art. 27˄43, art. 27˄44, art. 27˄45, art. 27˄47, art. 27˄48, art. 73 și art. 74 ˄1 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, a Notei-Raport nr. 435854 din 08.08.2023 aprobată de conducerea M.A.I., a fișelor posturilor nr. 433955 din 11.04.2022 și nr. 452321 din 01.06.2022, precum și a adresei DMRU din cadrul IGPR nr. 435991 din 10.08.2023,

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 18, judeţ Bihor, organizează

C O N C U R S :

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

Pentru ocuparea unui număr de 2 posturi vacante de ofiţeri din cadrul structurii de ordine publică prin recrutare din sursă internă, din rândul agenților de poliție din cadrul M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor a funcțiilor din specialitatea ordine publică, astfel:

- ofiţer principal II la Poliția Municipiului Marghita - Ordine Publică, poziţia 807 din statul de organizare

- ofiţer principal I la Poliția Orașului Aleșd - Ordine Publică, poziţia 887 din statul de organizare

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

Pot participa la concurs, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii şi cerinţe conform menţiunilor din fişa postului:

a)      au calitatea de agenţi de poliţie;

b)      sunt absolvenţi de studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii universitare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

c)      sunt declaraţi ”apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

d)     nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

e)      nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul Poliţistului;

f)       au obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

g)      să dețină/să obțină certificat sau autorizație de acces la informații clasificate, conform fișelor posturilor;

h)      să dețină/să obțină aviz pentru desemnarea în structurile poliției judiciare;

i)        să dețină/să obțină avizul de polițist rutier;

j)        să dețină permis de conducere, categoria ”B”.

Conform prevederilor art. 22, alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 a O.M.A.I. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, fişele postului scoase la concurs pot fi consultate de candidaţii înscrişi la concurs, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. Documentele pot fi solicitate în scris secretarului comisiei de concurs.

 

Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

Înscrierea candidaţilor și transmiterea dosarului de concurs, în volum complet, se va face pentru cele două posturi scoase la concurs (pe specialitate), din data de 11.08.2023 până la data de 25.08.2023 ora 16.00.

1. În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. ”d” din Anexa 3 la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, dosarul de recrutare se constituie exclusiv în format electronic, documentele necesare fiind depuse prin transmiterea în volum complet, exclusiv în perioada stabilită potrivit Graficului concursului anexat prezentului anunț, în format electronic, scanat, la adresa resurseumane@bh.politiaromana.ro și va cuprinde următoarele documente:

a)      cererea de înscriere și CV (Anexa 3 și 5). Curriculum Vitae model Europas va cuprinde o adresă de e-mail validă și un număr de telefon mobil funcțional

b)      documentele care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului (diplomă de licență/echivalentă și suplimentul la diploma de licență -foaia matricolă).

(Sunt acceptate doar adeverinţe eliberate conform prevederilor art. 37 din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 657/2014, pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, în sensul că „După promovarea examenului de finalizare a studiilor absolvenţilor li se eliberează o adeverinţă de absolvire a studiilor, al cărui termen de valabilitate este de maximum 12 luni de la data finalizării studiilor. );

(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)

c)      actul de identitate;

d)     certificatul de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum și, după caz, hotărârii judecătorești privind starea civilă;

e)      permis de conducere, categoria ”B”;

f)       declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare Anexa nr. 4;

g)      adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă (pentru agenţii de poliţie care nu sunt încadraţi la Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor) din care să rezulte că:

- are calitatea de agent de poliţie;

- nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

- nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

- calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu cu menționarea perioadei pentru care au fost întocmite evaluările de serviciu.

Adeverințele sunt valabile doar dacă au fost emise ulterior publicării prezentului anunț de concurs.

 

Documentele vor fi transmise într-o arhivă cu numele candidatului, iar dimensiunea acestuia nu trebuie să depășească 50 MB.

La rubrica „Subiectul e-mailului” fiecare candidat va trece numele și prenumele lui, precum si structura la care dorește să se înscrie. Ex: Popescu Constantin – ordine publica.

Atenţie! După data limită de înscriere, respectiv data de 25.08.2023 ora 16.00, nu se vor mai efectua înscrieri sau depunerea de documente constitutive ale dosarului de concurs.

Este interzisă înscrierea la concurs precum și transmiterea documentelor ce constituie dosarul de recrutare prin orice altă modalitate decât cea în format electronic scanat, la adresa de e-mail resurseumane@bh.politiaromana.ro , documentele urmând a nu fi luate în considerare în situația adoptării altei modalități decât cea reglementată în prezentul paragraf.

Fiecare candidat înscris la concurs va primi un cod unic de identificare, care va fi folosit pentru identificarea lui pe întreaga procedură de concurs. (afișare rezultate, etc).

Codul unic de identificare va fi transmis fiecărui candidat la adresa de e-mail indicată de către acesta în Cererea de Înscriere, la rubrica prevăzută în acest sens.

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii, menționate mai sus:

- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

- fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

- toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că, conținutul este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de licență este scanată față verso) și este lizibil;

- toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 50 MB;

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoare formă: grad (opțional) nume, prenume, candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Candidatul /Agent de poliție Popescu Ioan-Dosar de recrutare înscriere concurs ordine publica).

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor prin grija secretarului de concurs. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere dacă transmit dosare de recrutare incomplete sau incorect întocmite.

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară înregistrării cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de la aceeași adresa, respectiv resurseumane@bh.politiaromana.ro, de confirmare a primirii cererii precizându-se și numărul de înregistrare, și codul atribuit candidatului.

În situația în care candidatul nu primește confirmare în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane la nr. de tel 0259/403.111, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Inspectoratul de Poliție Județean Bihor - Serviciul Resurse Umane cu sediul în municipiul Oradea, Str. Parcul Traian, nr. 18, jud. Bihor, în vederea clarificării.

Candidații declarați admis depun documentele prevăzute la constituirea dosarului de concurs care se vor certifica pentru conformitate cu originalul prezentat și se va semna de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.

Documentele menționate mai sus pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare pentru conformitate cu originalul nu se mai realizează.

În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și transmise în termenul prevăzut în prezentul anunț de concurs.

 

Secţiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică

Până la data de 04.09.2023, candidaţii înscrişi vor susţine examinarea psihologică.

Locul, data şi ora desfăşurării examinării psihologice vor fi stabilite după încheierea perioadei de înscriere, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi şi vor fi comunicate în timp util prin postare pe pagina de internet a instituţiei https://bh.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.

Rezultatele la examinarea psihologică vor fi afişate prin postarea pe pagina de internet a unităţii https://bh.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, până la data de 06.09.2023.

Eventualele contestaţii cu privire la avizul psihologic de inaptitudine se depun personal la Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor - Serviciul Resurse Umane, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, conform art. 20 din O.M.A.I. 23 din 09.03.2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, aceştia fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus.

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Secțiunea a- V-a- Validarea sau invalidarea candidaturilor

Dosarele candidaţilor vor fi verificate de comisia de examen/concurs, până la data de 08.09.2023 iar lista candidaţilor care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se va afişa, pe pagina de internet a unităţii https://bh.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, până la data de 12.09.2023

 

Secţiunea a-VI-a – Desfăşurarea concursului (proba de concurs)

a. Concursul va consta într-o singură probă, test scris, respectiv rezolvarea unui test grilă cu întrebări din tematica şi bibliografia anexată prezentului anunţ (anexa nr. 1)

Proba scrisă constă în susţinerea unui test grilă pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, care va fi înregistrat/supravegheat audio-video şi se va desfăşura în data 16.09.2023, într-o locaţie ce va fi comunicată în timp util candidaţilor pe pagina de internet a unităţii https://bh.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.

Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10, 1 punct fiind acordat din oficiu.

Nota de promovare a testului scris este minimum 7,00.

Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi „admis” iar cei care nu au promovat sunt declaraţi „respins”.

În săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi membrii comisiei şi secretarul acesteia, reprezentanţi ai CNP-ului şi ai organizaţiilor sindicale reprezentative ale poliţiştilor, supraveghetorii şi specialişti în comunicaţii şi informatică, după caz.

Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii pot părăsi sala şi în situaţii de urgenţă, caz în care aceştia vor fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs.

La finalizarea lucrării sau la expirarea timpului afectat probei, fiecare candidat va preda, pe baza actului de identitate, comisiei foaia de răspuns şi ciornele, subiectele rezolvate pe ciorne nefiind luate în considerare la corectare.

Până la predarea ultimei lucrări, în sală vor rămâne permanent 5 (cinci) candidaţi sau, dacă numărul acestora este mai mic, toţi candidaţii.

Evaluarea la testul tip grilă se face în prezenţa candidaţilor.

În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix/ stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

Testul scris şi interviul se înregistrează audio şi/sau video conform art. 24 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obţinute la concurs şi se aduc la cunoştinţă prin afişare la avizierul unităţii şi prin postare pe pagina de internet a unităţii https://bh.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs la data de 16.09.2023.

 

b.      Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail resurseumane@bh.politiaromana.ro sau la nr. de fax 0259/403.116.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere 18.09.-19.09.2023.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă (testul grilă) este definitivă.

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin postare pe pagina de internet - https://bh.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă şi sunt declarați „admis” candidații care au obţinut primele două note în ordinea descrescătoare a acestora, dintre candidaţii înscrişi pe cele 2 posturi scoase la concurs.

c. Interviul de departajare

- În situaţia în care, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat ”admis” candidatul care obține nota cea mai mare.

- Interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite la testul scris, la o dată ce va fi comunicată prin postarea pe pagina de internet a instituției https://bh.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.

d.      Rezultate finale

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin postare pe pagina de internet a instituției https://bh.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.

 

Secţiunea a-VII-a – Alte precizări

Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

Agentului de poliţie declarat „admis” la concurs i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, conform Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care avizele/autorizațiile/documentele prevăzute nu sunt deținute și nu se obțin ulterior după numirea în funcție, polițistul va fi pus la dispoziție conform art. 27^21 alin. 1 lit. d) din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului cu modificările și completările ulterioare prin aplicarea art. 57^1, alin. 6 din anexa 3 a O.M.A.I. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la actele şi documentele necesare participării la examen/concurs, tematică, bibliografie, organizarea şi desfăşurarea acestuia se pot obţine, la Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor - Serviciul Resurse Umane din localitatea Oradea str. Parcul Traian nr. 18, sau la telefonul 0259/403.111, int. 20111, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

 

 

ANEXE:

Anexa 1 Tematica și bibliografia de concurs

Anexa 2 Graficul desfășurării concursului

Anexa 3 Cerere înscriere

Anexa 4 Declarație

Anexa 5 Curriculum- vitae