Data concursului: 03 Septembrie 2022

CONCURS - pentru ocuparea a 2 posturi vacante de agent III din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă poziția 346 din statul de organizare al unităţii și agent III din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă– Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, poziția 350 din statul de organizare al unităţii, prin încadrare din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale.

 

A N U N Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2^2) și alin. (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, Ordinului M.A.I. nr. 105/2020, privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în M.A.I., Ordinului M.A.I. 23/2015, privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările și completările ulterioare şi ale adresei D.M.R.U. – I.G.P.R. nr. 338046 din 15.06.2022, privind aprobarea Notei Raport nr. 555745 din 02.06.2022,

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, strada Parcul Traian, nr. 18, judeţul Bihor, organizează:

CONCURS/EXAMEN

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs:

 

- 2 posturi vacante de agent III din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă– Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, poziția 346 din statul de organizare al unităţii și agent III din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă– Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, poziția 350 din statul de organizare al unităţii, prin încadrare din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor.

 

Secţiunea a II-a – Condiţii de participare:

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii legale de recrutare:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (Îndeplinirea acestei condiţii se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiției, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv).

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

l) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);

m) dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;

n)îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişele posturilor, respectiv:

- să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel ,,Secret de Serviciu”;

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

 

Secţiunea a III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile vacante de agent de poliție anterior menționate din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

 

Înscrierea se realizează, până la data de 12.07.2022 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 12.07.2022 doar până la ora 16:00), online la adresa de e-mail: resurseumane@bh.politiaromana.ro

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 12.07.2022, ora 16:00, nu vor fi luate în considerare.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 3 și a documentelor din dosarul de recrutare, în volum complet specificate în anunţ (toate documentele din dosarul de recrutare vor fi scanate într-un singur document în format PDF, needitabil) și transmise la adresa de e-mail: resurseumane@bh.politiaromana.ro

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail, la adresa indicată în anunț, respectiv resurseumane@bh.politiaromana.ro , astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

 

Secţiunea a IV-a – Dosarul de recrutare la concurs

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

a) cererea de înscriere (Anexa nr. 3);

b) C.V. (Anexa nr. 4);

c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat şi anexele aferente (foaie matricolă sau alte documente, după caz);

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate. În conformitate cu prevederile art.39, alin (1) din Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 4156/2020, termenul de valabilitate a adeverinței este de maximum 12 luni de la promovarea exaemnului de finalizare a studiilor.

(Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei).

d) copie a actului de identitate;

e) copii ale carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă (ex: Revisal etc.) şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

f) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

g) autobiografia, întocmită olograf, cu instrument de scris cu pastă sau cerneala de culoare albastră, conform îndrumarului din Anexa nr.7;

h) tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr.8 );

i) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar ( extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului (Anexa 11). Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

j) o fotografie color 9x12 cm;

k) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie în condiţiile Ordinului M.A.I. nr. 105/2020, privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei (Anexa nr. 5 - adeverința medicală se completează la toate rubricile, se semnează și se parafează de medicul de familie al candidatului);

l) consimțământ informat completat și semnat în mod lizibil de către candidat (Anexa nr. 6);

m) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;

n) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr.9);

Candidații au obligația să depună, în volum complet și în termenul de înscriere, toate documentele solicitate, neexistând posibilitatea completării ulterioare a dosarului de recrutare în nicio modalitate după acest termen.

 

Secțiunea a V-a - Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

 

- documentele care necesită a fi completate (ex. cererea de înscriere, declarație etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior vor fi scanate în format .pdf, împreună cu celelalte documente solicitate în anunț, într-un singur document și nu în mai multe documente distincte și transmise în format electronic, ca atașament pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect, integral și să fie lizibile);

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (exemplu: Popescu Ioan – Dosar de recrutare concurs incadrare directa agent);

- în situațiile în care volumul documentului .pdf, care reunește toate documentele aferente dosarului de recrutare, depășește capacitatea maximă suportată de e-mail pentru transmitere în format electronic (50 MB), candidatul va putea transmite un al doilea e-mail doar cu restul documentelor pe care nu le-a putut trimite inițial, menționând, în clar, datele sale de identificare și specificând faptul că aduce o completare unui e-mail transmis anterior;

- candidații au obligația să verifice înaintea transmiterii conținutul fișierului .pdf scanat, faptul că acesta conține toate documentele, acestea sunt lizibile și că fiecare document este scanat integral, respectiv: diplomele solicitate în anunț trebuie scanate și depuse față/verso, iar acestea trebuie să fie însoțite de anexele aferente (foaie matricolă, supliment la diplomă sau, după caz).

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite.

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară înregistrării cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, la adresa indicată de aceștia, precizându-se codul unic de identificare atribuit candidatului.

E-mail-ul de confirmare nu certifică primirea în volum complet și corect a documentelor, aceasta fiind responsabilitatea exclusivă a candidaților. Verificarea documentelor transmise se realizează ulterior datei limită de transmitere a dosarelor de către comisia de concurs în vederea validării.

Codul atribuit urmează a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

În situația necomunicării codului unic de identificare, existând posibilitatea survenirii unor probleme de natură tehnică, candidații vor lua legătura telefonic cu lucrătorii Serviciului Resurse Umane, al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor la numerele de telefon: 0259/403111 sau 0259/403112.

 

ATENȚIE! Se recomandă tuturor candidaților să evite înscrierea la alte concursuri organizate de Poliția Română, la aceeași dată, întrucât testele scrise se vor desfăşura concomitent.

 

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 02.08.2022, pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://bh.politiaromana.ro > Carieră > Posturi scoase la concurs şi se vor afișa la sediul unităţii.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Candidatul declarat ,,admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.

Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile referitoare la certificare nu se mai realizează.

În situaţia în care candidatul declarat ,,admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa nr. 3 a Ordinului M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei cerințe, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obţinut nota necesară pentru a fi declarat «admis» la concurs, se poate organiza un nou concurs.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

 

 

Secţiunea a VI-a – Desfăşurarea concursului (probele de concurs)

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 

a)     Probă de evaluare a performanței fizice – probă eliminatorie;

b) Proba scrisă, tip grilă;

 

 

a)    Proba de evaluare a performanței fizice

 

Evaluarea performanţei fizice se va desfășura în perioada 08.08-29.08.2022 și se va înregistra audio și/sau video.

Această probă are caracter eliminatoriu și se face potrivit probei, normelor şi baremelor specifice prevăzute în Anexa nr. 3^1 la Ordinul OMAI nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare (Anexa nr.10).

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită. 

Proba se desfăşoară numai în săli de sport.

Este declarat "promovat" candidatul care îndeplineşte baremul minim de 3'20".

Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.

Proba de evaluare a performanţei fizice poate fi contestată o singură dată în termen de 24 de ore de la postarea rezultatelor pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://bh.politiaromana.ro > Carieră > Posturi scoase la concurs, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Eventualele contestaţii se pot depune electronic, la adresa de e-mail resurseumane@bh.politiaromana.ro

În cazul admiterii contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://bh.politiaromana.ro > Carieră > Posturi scoase la concurs, cu privire la ziua, ora şi locul reexaminării.

Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba de evaluare a performanţei fizice vor fi comunicate printr-un anunţ postat pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://bh.politiaromana.ro > Carieră > Posturi scoase la concurs.

Candidații declarați ”nepromovat” la proba de evaluare a performanțelor fizice nu vor fi planificați la proba scrisă.

Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a performanţei fizice se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://bh.politiaromana.ro > Carieră > Posturi scoase la concurs.

 

Atenţie! – Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.

 

b)    Proba scrisă

Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia Centrală de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (anexa nr.2), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 03.09.2022.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia Centrală de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de maxim 3 ore.

Nota de promovare a probei scrise este minimum 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://bh.politiaromana.ro > Carieră > Posturi scoase la concurs.

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun în format electronic (semnate și scanate în format electronic, needitabil) la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor: resurseumane@bh.politiaromana.ro

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://bh.politiaromana.ro > Carieră > Posturi scoase la concurs.

 

 

Secţiunea a VII-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului

 

 

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă, iar rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://bh.politiaromana.ro > Carieră > Posturi scoase la concurs şi se afișează la sediul unităţii.

Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare la proba scrisă, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba scrisă, se va organiza un interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborat din tematica și bibliografia recomandate, fiind declarat ,,Admis” candidatul care obține nota cea mai mare. Interviul nu se contestă.

Tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://bh.politiaromana.ro > Carieră > Posturi scoase la concurs.

 

Secţiunea a VIII-a – Reguli privind examinarea psihologică și medicală pentru candidații declarați ”admis”, prin modalitatea încadrării directe

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică.

În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obţinut nota necesară pentru a fi declarat «admis» la concurs, se poate organiza un nou concurs.

Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceștia sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaților declarați ”admis” nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer, timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

Candidatului declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie prin încadrare directă ca poliţist i se acordă gradul profesional şi este numit în funcţie numai dacă sunt îndeplinite condiţiile şi criteriile specifice prevăzute art. 10 alin. (1) şi (1^2) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate naţională nu se comunică.

Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

 

 

Secţiunea a-IX-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

-         Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului;

-         Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probei de concurs;

-         După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;

-         Se impune verificarea permanentă şi atentă a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://bh.politiaromana.ro > Carieră > Posturi scoase la concurs, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;

- La proba de evaluare a performanței fizice candidaţii se vor prezenta în ţinută adecvată şi vor prezenta actul de identitate;

-         În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;

-         Fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective se vor afișa în timp util pe pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://bh.politiaromana.ro > Carieră > Posturi scoase la concurs şi la sediul unităţii.

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

Tematica și bibliografia (Anexa nr. 2) este anexată prezentului anunț.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, la telefon 0259/403111 sau 0259/403112 (doar în zilele lucrătoare).