1. Model cerere persoană fizică obţinere autorizaţie de deţinere a detectoarelor de metale (Anexa 1) prevăzută la art. 2 lit. a din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau îşi are reşedinţa solicitantul, în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:

a. cerere-tip, completată conform modelului prevăzut mai sus;

b. buletinul sau cartea de identitate (xerocopie şi original);

c. actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);

d. chitanţa emisă de unităţile C.E.C., din care să reiasă că a fost achitată suma de 10 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;

e. certificat de cazier judiciar.

2. Model cerere persoană juridică obţinere autorizaţie de deţinere a detectoarelor de metale (Anexa 2) prevăzută la art. 3 lit. a din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social persoana juridică solicitantă, în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:

a. cerere-tip, completată conform modelului prevăzut mai sus;

b. buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal al instituţiei, precum şi ale angajaţilor care vor utiliza detectorul de metale pentru executarea sarcinilor de serviciu (xerocopie şi original);

c. statutul societăţii (original şi xerocopie);

d. actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);

e. chitanţa emisă de unităţile C.E.C., din care să reiasă că a fost achitată suma de 20 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;

f. certificat de cazier judiciar pentru persoanele prevăzute la lit. b).

3. Model cerere persoană juridică obţinere autorizaţie de comercializare a detectoarelor de metale (Anexa 3) prevăzută la art. 6 lit. a din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social persoana juridică solicitantă, în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:

a. cerere-tip, completată conform prevăzut mai sus;

b. actul de înregistrare a societăţii, împreună cu statutul (copie şi original), din care să rezulte că are ca obiect de activitate comercializarea detectoarelor de metale;

c. actul de identitate al administratorului societăţii, precum şi ale tuturor persoanelor angajate ca vânzători de detectoare de metale (copie şi original);

d. chitanţă din care să reiasă că a fost plătită la C.E.C. suma de 30 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;

e. certificatele de cazier judiciar ale persoanelor prevăzute la lit. c).

     Menţionăm că agentul comercial solicitant trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute la art. 5 şi art. 7 din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale, respectiv: să aibă prevăzut în obiectul de activitate al societăţii comercializarea detectoarelor de metale şi spaţiul destinat comercializării detectoarelor de metale trebuie să aibă un afişaj stradal cu denumirea agentului economic şi a obiectului de activitate şi totodată să fie prevăzut cu sistem de alarmă ori să se încheie contract de prestări de servicii cu o societate de pază şi securitate sau să aibă pază proprie permanent.

 

DETECTIVI PARTICULARI

B I B L I O G R A F I E

pentru candidatii la examenul de atestare a calitatii de detectiv particular,  pe anul 2016

 

 

A. Constitutia României – editie 2003

B. Codul penal – partea speciala

C. Codul de procedura penala

D. Dreptul Civil

E. Legea 329/2003 pricind exercitarea profesiei de detectiv particular cu modificarile si completarile ulterioare

F. HG.1666/07.10.2004 – pentru aprobarea Normelor de aplicare a legii nr.329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular

G. Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate

H. HG.585/2002 pentru aprobarea Standardelor Nationale de protectie a informatiilor clasificate în România

I. Legea 300/2004 privind activitatea persoanelor fizice autorizate

J. Legea 31/1991 republicata, privind înfiintarea societatilor comerciale

K. Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale