Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana juridică

Cetegorii de persoane juridice care pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar: societate nume colectiv; societate în comandită simplă; societate pe acțiuni; societate în comandită pe acțiuni; societate cu răspundere limitată; instituții cu personalitate juridică; organizații cu personalitate juridică; asociații cu personalitate juridică; orice alt organism care are personalitate juridică.

 

Vă informăm că, începând cu 01.07.2021, nu mai este necesară prezentarea la ghișeu a cererii pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, cetățenii putând obține documentul mai sus menționat prin prezentarea la ghișeu a documentelor prezentate mai jos           

 

1. Certificatul de cazier judiciar pentru persoana juridică pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana juridică poate depune cererea-tip, prin reprezentant legal sau imputernicit, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoţită de:

Acte necesare:

 - cererea tip (anexa nr. 35 la H.G. nr. 345/2010) se completează în prealabil și se depune prin reprezentant legal sau împuternicit, care trebuie să își dovedească această calitate;

- actul de identitate în original și în termen de valabilitate al persoanei care depune documentele;

 

- actul original care face dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice/împuternicit care se poate face cu unul dintre următoarele documente:

             a)    certificatul de înregistrare a persoanei juridice, în original

             b)   actul de constituire/înființare (care poate fi Hotărâre de Guvern, Ordonanță de Guvern, lege, sentință civilă, încheierea motivată prin care s-a dispus înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor  etc.) și certificatul de înregistrare pentru asociații, fundații, federații, cluburi sportive, cabinet avocatură (societăţi profesionale cu răspundere limitată), organizații, etc. – în original;

           c) Anexa nr 38 din HG nr 345/2010 care se va completa în mod obligatoriu pentru toate certificatele de cazier judiciar eliberate persoanelor juridice.

 

2. Certificatul de cazier judiciar pentru persoana fizică autorizată (PFA), întreprinderi individuale și întreprinderi familiale 

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale  constituite în baza O.U.G. nr. 44/2008 nu au personalitate juridică și nu răspund penal în condițiile prevăzute de art. 135 Cod Penal.

Având în vedere acest aspect, acestor solicitanți li se va elibera certificat de cazier judiciar pentru persoană fizică.