Telefon: 0259-403.211

MARTI  1400 – 1600
JOI 0900 – 1100

Documentele solicitate pot fi trimise și la urmatoarele adrese de e-mail:

 

  • sistemedesecuritate@bh.politiaromana.ro
  •  ordinepublica@bh.politiaromana.ro

sa

 

Acte necesare în vederea licenţierii în domeniul  sistemelor de alarmare


1.cerere de eliberare a licenţei adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Ordine Publică, cu antet societate, nr. de înregistrare, ştampilă, semnătură, se vor trece codurile CAEN pt. serviciile prestate, cererea va fi datată în ziua depunerii conform (model Anexa 4.1 de pe site https://bh.politiaromana.ro – Meniu-Utile-Acte necesare-SOP);

2.cerere de înaintare a documentaţiei adresată Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor – Serviciul Ordine Publică cu antet societate, nr. de înregistrare, ştampilă, semnătură, se vor trece codurile CAEN pt. serviciile prestate, cererea va fi datată în ziua depunerii conform (model Anexa 4 de pe site https://bh.politiaromana.ro – Meniu-Utile-Acte necesare-SOP);

3.copie certificat de înregistrare fiscală al societăţii și copie certificat constatator în formă extinsă de la Oficiul Registrului Comerţului, având incluse codurile CAEN 8020, 7112 şi 4321 (codul 7112 dacă se doreşte licenţierea şi pentru activitatea de proiectare, care va cuprinde la capitolul activități autorizate conform art. 15 din L359/2004 la sediul social sau puncte de lucru unde se desfăşoară activități proprii de birou pentru societate) iar în afara sediului social activități corespunzătoare codurilor 8020 și 4321;
4.copie documente privind dovada existenței sediului înregistrat și autorizat  pentru organizare administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat (contract de comodat, contract de închiriere, etc.); 
5.documente privind dovada îndeplinirii condițiilor de către conducătorul societății prevăzute la art.20 alin.(10) din Legea 333/2003 (prin conducător se înțelege administratorul – menționat în certificatul constator forma extinsă), cu atribuții în domeniul proiectării, instalării, întreținerii sistemelor tehnice de securitate:
• copii certificate de pe actul de identitate sau alte documente ce fac dovada cetăţeniei şi a vârstei;
• curiculum vitae elaborat conform H.G 1021/2004;
• certificat de competențe profesionale pentru ocupația ”proiectant sisteme de securitate” (dacă se dorește licențierea pentru proiectare) și ”inginer sisteme de securitate” sau ”tehnician sisteme de securitate” pentru instalarea și întreținere sisteme tehnice de securitate;
• declarație pe propria răspundere cu privire la obligația păstrării confidențialității datelor și informațiiilor obținute în procesul muncii, potrivit art. 29 din Legea 333/2003;
6.documentele privind personalul tehnic angajat dacă societatea are angajate astfel de persoane:
• copii certificate de pe actul de identitate sau alte documente ce fac dovada cetăţeniei şi a vârstei;
• copii cerrtificate fişă de aptitudini medicale pentru exercitarea funcţiei "proiectant sisteme de securitate", "inginer sisteme de securitate" ori "tehnician sisteme de securitate";
• certificatul de competenţe pentru ocupaţia "proiectant sisteme de securitate", "inginer sisteme de securitate" ori "tehnician sisteme de securitate";
• declarație pe propria răspundere cu privire la obligația păstrării confidențialității datelor și informațiiilor obținute în procesul muncii, potrivit art. 29 din Legea 333/2003;
• dovada calităţii de angajat (extras de revisal);
7-regulament de organizare şi funcţionare al societăţii (modelul Anexa 24 de pe site https://bh.politiaromana.ro–Meniu-Utile-Acte necesare-SOP) în 2 exemplare, semnat și ștampilat pe fiecare pagină;

 -  documentele de la pct. 3 până la pct. 6 se vor anexa în original + copii,  toate documentele vor fi ștampilate și certificate;
 -  documentația se depune într-un exemplar (dosar) și pe suport CD, documente scanate într-un singur fișier format ”pdf” la o rezoluție de cca. 75 dpi (dats per inch),  pentru a nu altera conținutul acestora, cu posibilitate de transmitere prin e-mail (max.50Mb);

NOTĂ: Persoanele juridice străine vor depune aceleaşi documente+traduceri legalizate

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA LICENŢIERII

SOCIETATE PAZĂ ŞI PROTECŢIE

 

1- cerere de eliberare a licenţei adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Ordine Publică, cu antet societate, nr. de înregistrare, ştampilă, semnătură, se va trece codul CAEN pt. serviciile prestate, cererea va fi datată în ziua depunerii;

2- cerere de înaintare a documentaţiei adresată Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor – Serviciul Ordine Publică cu antet societate, nr. de înregistrare, ştampilă, semnătură, cererea va fi datată în ziua depunerii ;

3- copie certificat de înregistrare fiscală al societăţii;

4- certificat constatator în formă extinsă de la Oficiul Registrului Comerţului având inclus codul CAEN 8010 ca activitate principală și care va cuprinde la capitolul activități autorizate conform art. 15 din L359/2004 la sediul social activități de birou, în original;

5- documente privind dovada existenței sediului social înregistrat și autorizat (contract de comodat, de închiriere, etc.);

6- atestate profesionale pentru personalul care urmează să desfășoare activități în domeniu, în situația în care societatea are angajate astfel de persoane;

7-documentele conducătorilor societăţii (prin conducător se înțelege administratorul, președintele consiliului de administrație, directorul general/executiv cu atribuții în coordonarea operativă a personalului de pază): C.I., C.V.(elaborat conform HG 1021/2004), cazier judiciar, diplomă de licență-profilul științe juridice sau diplomă de licență  în studii superioare (alte profile) și certificatul de competențe pentru ocupația ”manager de securitate”, dovada calității de director general/executiv (contract de muncă și fișa postului, extras REVISAL, hotărâre AGA/CA) dacă este cazul;

8- lista cu mijloacele de autoapărare, materiale, tehnice, de transport, de comunicații, cu mijloace audio-video, aparatura de recunoaștere și identificare, sistemele de alarma, sisteme de cronometrare și numărare, cu centrele de supraveghere și dispeceratele, tehnica de calcul și softul utilizat, cu armamentul și alte mijloace tehnice;

9- certificat înregistrare marcă eliberat de OSIM;

10- notificarea către Consiliul Judeţean Bihor despre faptul că societatea are sediul social în zona de responsabilitate a acestuia;

11- regulament de organizare şi funcţionare al societăţii (anexat în 2 exemplare) care va fi adaptat particularităţilor societăţii (model: www poliţiaromana.ro-Direcţia de Ordine Publică-ROF sisteme pază) și asumat de conducător;

12- planşe color cu uniformele (vedere faţă, profil stânga/dreapta şi spate, uniforma prin croială şi culoare să nu prezinte asemănări cu articolele de echipament ale autorităţilor publice. Cămaşa-bluză, geaca, sacoul, hanoracul, etc. se inscripţionează vizibil pe partea din spate cu denumirea şi sigla societăţii aprobată de OSIM, iar pe coifură se aplică emblema societăţii) şi accesoriile agenţilor de pază (ecuson, curea, fular, mănuşi, etc.);

- documentele de la pct. 3 până la pct. 10 se vor anexa în original  + copii, toate documentele vor fi ștampilate și certificate;

- documentația se depune într-un exemplar(dosar) și pe suport CD, documente scanate într-un singur fișier format ”pdf” la o rezoluție de cca. 75 dpi (dats per inch), pentru a nu altera conținutul acestora, cu posibilitate de transmitere prin e-mail (max.50Mb);

 

NOTĂ: Persoanele juridice străine vor depune aceleaşi documente+traduceri legalizate;  

 

Acte necesare în vederea reînnoirii licenţei în domeniul sistemelor de alarmare 


1- cerere de solicitare a reînnoirii licenţei adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Ordine Publică, cu antet societate, nr. de înregistrare, ştampilă, semnătură, cererea va fi datată în ziua depunerii (model Anexa 6.1 de pe site https://bh.politiaromana.ro – Meniu-Utile-Acte necesare-SOP);
2- cerere de înaintare a documentaţiei adresată Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor – Serviciul Ordine Publică cu antet societate, nr. de înregistrare, ştampilă, semnătură, cererea va fi datată în ziua depunerii  (model Anexa 6 de pe site https://bh.politiaromana.ro–Meniu-Utile-Actenecesare-SOP);

3-licenţa de funcţionare în original;                                                                               
4- copie certificat de înregistrare fiscală al societăţii  și copie certificat constatator în formă extinsă de la Oficiul Registrului Comerţului, având incluse codurile CAEN 8020, 7112 şi 4321 (codul 7112 dacă se doreşte  reînnoirea şi pentru activitatea de proiectare, care va cuprinde la capitolul activități autorizate conform art. 15 din L359/2004 la sediul social sau puncte de lucru unde se desfăşoară activități proprii de birou pentru societate) iar în afara sediului social activități corespunzătoare  codurilor 8020 și 4321;
5-declaraţie pe proprie răspundere al conducătorului (administrator) cu privire la contractele executate și în derulare, încadrarea organigramei și existența personalului de specialitate avizat, precum și dotarea tehnico-materială a societății (model_declarație_STA_Contracte_Organigrama de pe site https://bh.politiaromana.ro–Meniu-Utile-Actenecesare-SOP);                                       

6-documente privind dovada existenței sediului social/puncte de lucru înregistrat și autorizat  pentru  organizare administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat (contract de comodat, contract de închiriere, etc.);                        
7-documentele pentru conducător (prin conducător se înțelege administratorul – menționat în certificatul constator forma extinsă) cu atribuții în domeniul proiectării, instalării, întreținerii sistemelor tehnice de securitate:
• copii aviz emis de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor;   
• declarație pe propria răspundere cu privire la obligația păstrării confidențialității  datelor și informațiiilor obținute în procesul muncii, potrivit art. 29 din Legea 333/2003;    
• copii certificate de pe actul de identitate sau alte documente ce fac dovada cetăţeniei şi a vârstei;     
8- documentele pentru personalul tehnic angajat  și avizat :
• copii aviz personal tehnic emis de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor;
• copii certificate de pe actul de identitate sau alte documente ce fac dovada cetăţeniei şi a vârstei;
• dovada calităţii de angajat (extras de revisal);                                                                                               
• declarație pe propria răspundere cu privire la obligația păstrării confidențialității  datelor și informațiiilor obținute în procesul muncii, potrivit art. 29 din Legea 333/2003;              
9- regulament de organizare şi funcţionare al societăţii în cazul în care au survenit modificări în structura organizatorică a societății (modelul Anexa 24 de pe site https://bh.politiaromana.ro–Meniu-Utile-Acte necesare-SOP) în 2 exemplare, semnat și ștampilat pe fiecare pagină – după caz;

 

 -  documentele de la pct. 3 până la pct. 8 se vor anexa în original + copii,  toate documentele vor fi ștampilate și certificate;
 -  documentația se depune într-un exemplar (dosar) și pe suport CD, documente scanate într-un singur fișier format ”pdf” la o rezoluție de cca. 75 dpi (dats per inch),  pentru a nu altera conținutul acestora, cu posibilitate de transmitere prin e-mail (max.50Mb);

NOTĂ: Persoanele juridice străine vor depune aceleaşi documente+traduceri legalizate

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA REÎNNOIRII LICENŢEI  

SOCIETATE PAZĂ ŞI PROTECŢIE

 

 

 

1- cerere prin care se solicită reînnoirea licenţei adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Ordine Publică, (model: www poliţiaromana.ro), cererea va fi datată în ziua depunerii;

2- cerere de înaintare a documentaţiei adresată Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor – Serviciul Ordine Publică (model: www poliţiaromana.ro), cererea va fi datată în ziua depunerii;

3- licenţa de funcţionare în original;

4- copie certificat de înregistrare fiscală al societăţii;

5- certificat constatator în formă extinsă de la Oficiul Registrului Comerţului în care trebuie să se regăsească codul CAEN 8010 ca activitate principală și care va cuprinde la capitolul activități autorizate conform art. 15 din L359/2004 la sediul social activități de birou, în original;

6- documente privind dovada existenței sediului social înregistrat și autorizat (contract de comodat, de închiriere, etc.);

7- xerocopie color certificat de înregistrare marcă eliberat de OSIM;

8- declaraţii pe proprie răspundere ale conducătorilor cu privire la contractele în derulare, personalul angajat și atestat, dotarea tehnico-materială a societății (model: www poliţiaromana.ro);

9- copii avize, C.I., C.V.(elaborat conform HG 1021/2004), cazier judiciar, conducători societate (administrator, director general/executiv);

10- extrase REVISAL pentru toți agenții de securitate angajați;

11- diplomă de licență-profilul științe juridice sau diplomă de licență  în studii superioare (alte profile) și certificatul de competențe pentru ocupația ”manager de securitate”, conducători societate (administrator, director general/executiv);

12- dovada calității de director general/executiv (contract de muncă și fișa postului, dovada REVISAL, hotărâre AGA/CA) dacă este cazul;

13- planşe color cu uniformele (vedere faţă, profil stânga/dreapta şi spate şi accesoriile agenţilor de pază (ecuson, curea, fular, mănuşi, etc.);

14- regulament nou de organizare şi funcţionare al societăţii (anexat în 2 exemplare) care va fi adaptat particularităţilor societăţii (model: www poliţiaromana.ro-Direcţia de Ordine Publică-ROF sisteme pază) și asumat de conducător (dacă este cazul);

- documentele de la pct. 4 până la pct. 6 se vor anexa în original + copii, toate documentele vor fi ștampilate și certificate;

- documentația se depune într-un exemplar(dosar) și pe suport CD, documente scanate într-un singur fișier format ”pdf” la o rezoluție de cca. 75 dpi (dats per inch), pentru a nu altera conținutul acestora, cu posibilitate de transmitere prin e-mail (max.50Mb);

NOTĂ: conducătorii din statele membre UE vor depune aceleaşi documente+traduceri legalizate; 

În cazul în care se doreşte modificarea uniformei conform HG 935/2007 (uniforma prin croială şi culoare să nu prezinte asemănări cu articolele de echipament ale autorităţilor publice) se va întocmi un nou regulament de organizare şi funcţionare al societăţii care va fi adaptat particularităţilor societăţii, întocmit în două exemplare.

Fişiere ataşate