CADRUL LEGAL

Cadrul juridic general ce reglementează activitatea Poliţiei Române este Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea si funcţionarea Poliţiei Române. Noul Statut al poliţistului, adoptat prin Legea nr. 360/2002, completează şi detaliază dispoziţiile privind desfăşurarea, în limitele şi conform legii, a acestei activităţi pusă în slujba comunităţii.

Astfel, articolul 1 al acestei legi, statuează că poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă de regulă uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.

Dispoziţiile referitoare la activitatea poliţiei, cuprinse secvenţial în alte legi de organizare şi funcţionare a instituţiilor statului, au fost completate cu legi speciale ce vizează combaterea unui anumit tip de infracţionalitate.

O deosebită atenţie a fost acordată modificării şi completării Codului Penal şi Codului de Procedură Penală, protecţiei agentului acoperit, a martorului şi a datelor, Legii Administraţiei publice locale, a celei privind combaterea crimei organizate, precum şi legii privind combaterea infracţiunilor comise prin mijloacele tehnologiei de vârf.

 

Legea nr. 218 din 2002 - privind organizarea și funcționarea Poliției Române

Legea nr. 360 din 2002 - Statutul polițistului

 

ATRIBUŢIILE INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN BIHOR

Pentru punerea în aplicare a legislației din domeniul de competență, Inspectoratul îndeplinește următoarele atribuții:

 • aplică măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice, a siguranței cetățeanului, de prevenire și combatere a fenomenului infracțional, de identificare și contracarare a acțiunilor îndreptate împotriva vieții, libertății, sănătății și integrității persoanelor, a proprietății private și publice, precum și a altor interese legitime ale comunității;
 • culege, colectează, prelucrează, stochează, analizează și valorifică informații în vederea descoperirii, prevenirii și combaterii infracțiunilor, precum și a altor fapte ilicite;
 • desfășoară activități informativ-operative proprii pentru identificarea, supravegherea și documentarea activității infracționale a persoanelor și grupurilor infracționale, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • desfășoară, potrivit competenței, activități pentru constatarea infracțiunilor și efectuează cercetări în legătură cu acestea;
 • prin personalul de specialitate din subordine, constată și aplică sancțiuni în domeniul contravențional, potrivit competențelor specifice;
 • cooperează cu prefecții, autoritățile administrației publice locale, autoritățile judecătorești, serviciile publice descentralizate, ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale;
 • participă, în condițiile legii, împreună cu alte unități ale Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu forțe ale Ministerului Apărării Naționale și alte instituții prevăzute de lege, la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • asigură organizarea și funcționarea Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul unității;
 • folosește metode și mijloace tehnico-științifice în cercetarea locului săvârșirii infracțiunilor și la examinarea probelor și a mijloacelor materiale de probă, efectuând, expertize și constatări tehnico-științifice criminalistice, dispuse în condițiile legii;
 • coordonează, îndrumă și controlează activitățile privind circulația pe drumurile publice, colaborează cu alte autorități publice, instituții, asociații și organizații neguvernamentale, pentru îmbunătățirea organizării și sistematizării circulației, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor și luarea unor măsuri de educație rutieră a participanților la trafic;
 • desfășoară activități pentru depistarea persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executării pedepselor sau a altor hotărâri judecătorești, precum și a persoanelor dispărute;
 • desfășoară activități pentru supravegherea persoanelor față de care organele judiciare au dispus măsuri preventive;
 • organizează și actualizează permanent, în condițiile legii, cazierul judiciar pentru ținerea evidenței persoanelor condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal și constituie baza de date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor operative specifice poliției;
 • exercită controlul, potrivit legii, asupra deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, a materialelor explozive, a substanțelor și preparatelor chimice periculoase, precum și asupra modului în care se efectuează operațiunile cu arme, muniții și materii explozive, precum și asupra funcționării atelierelor de reparat arme și asupra poligoanelor de tir;
 • exercită controlul asupra respectării regimului materialelor radioactive și nucleare, substanțelor toxice și stupefiante, precum și asupra altor obiecte și materii supuse autorizării, potrivit legii;
 • efectuează verificări și formulează propuneri cu privire la licențierea societăților private de detectivi, pază, supraveghere și gardă de corp cu sediul social pe raza județului și controlează activitatea acestora;
 • formulează propuneri de îmbunătățire a cadrului legal ce vizează activitatea Inspectoratului și întocmește puncte de vedere pe marginea proiectelor de acte normative primite în consultare;
 • efectuează studii și cercetări privind dinamica infracționalității pe raza de competență și propune măsuri de prevenire a acesteia;
 • colaborează cu instituțiile de învățământ și cu organizațiile neguvernamentale pentru pregătirea antiinfracțională a populației;
 • participă la constituirea forțelor internaționale de poliție, destinate unor misiuni de instruire, asistență și cooperare polițienească sau pentru acțiuni umanitare;
 • acționează pentru gestionarea situațiilor de urgență produse de dezastre (inundații, cutremure, explozii, incendii) și îndrumă activitatea structurilor subordonate în situații de alertă teroristă;
 • pregătește și execută controale și evaluări profesionale, de fond sau tematice, privind activitatea structurilor subordonate, formulând propuneri și luând măsuri pentru eliminarea deficiențelor și eficientizarea muncii;
 • soluționează, potrivit competenței și în condițiile reglementărilor în vigoare, cererile de asistență polițienească internațională;
 • realizează activitățile ce-i revin din aplicarea prevederilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.M.A.I. nr. 212/23.09.2010 privind procedurile de lucru pentru activitățile autorităților naționale competente din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Național de Semnalări sau Sistemul de Informații Schengen, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 141/12.07.2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen, republicată;
 • asigură implementarea datelor operative obținute în desfășurarea activităților zilnice din domeniul de competență în aplicația „Sistemul Național de Raportare a Incidentelor”, corespunzător fiecărui modul;
 • desfășoară activități în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, sub coordonarea structurilor cu competențe în domeniu, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției Române;asigură, prin intermediul mijloacelor de informare și de comunicare proprii, informarea populației cu principalele rezultate ale activității Poliției;
 • asigură executarea activităţilor de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor la locul de muncă, în cadrul inspectoratului, prin îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform actelor normative în vigoare.