Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor declanşează activitatea de

selecţie a candidaţilor pentru concursul de admitere în Şcolile de Agenţi de

Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj Napoca

- sesiunea aprilie-iulie 2024 -

 

Recrutarea se realizează în raport de domiciliul/reşedinţa candidatului înscris/ă în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ - teritoriale şi specialităţii pentru care optează, conform ofertei educaţionale.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii legale şi specifice de recrutare:

a)      să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)      să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c)      să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)      să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I. printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu).

e)      să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f)       să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g)      să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

h)      să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i)        să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j)        să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k)      să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

§  Criterii specifice pentru recrutarea candidaţilor în sesiunea aprilie-iulie 2024 sunt:

a) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea acestui criteriu specific se realizează cu ocazia examinării medicale.

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

d) să dețină/să obțină până la absolvire permis de conducere categoria ”B”.

!!! Candidații care sunt declarați ”admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale M.A.I. nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

  • Cifrele de şcolarizare aprobate pentru sesiunea aprilie-iulie 2024 sunt:

 

Unitatea de învăţământ

Specialitatea/ calificarea

Nr. locuri propuse pentru aprobare

Locuri

Din care

Romi

Minorităţi 

Şcoala de Agenţi de Poliţie

„Vasile Lascăr” - Câmpina

Agent de poliţie

1340 IGPR

20

10

Şcoala de Agenţi de Poliţie

„Septimiu Mureşan”- Cluj-Napoca

300 IGPR

2

2

 

·                    Calendarul activităților de recrutare și selecție a candidaților:

- depunerea cererii tip de înscriere: în perioada 24 aprilie – 14 mai  2024;

- constituirea dosarelor de recrutare: până la data de 21 mai 2024;

- transmiterea tabelelor nominale ale candidaților la unitățile de învățământ: până la data de 22 mai 2024;

- transmiterea dosarelor de recrutare ale candidaților exceptați de la proba de verificare a cunoștințelor la unitatea de învățământ pentru care au optat: până la data de 22 mai 2024;

- susținerea probei de evaluare a performanței fizice: în perioada 25 – 31 mai 2024;

- susținerea probei de verificare a cunoștințelor: 15 iunie 2024;

- examinarea medicală: în perioada 19 iunie – 12 iulie 2024;

- afișarea rezultatelor finale: până la data de 19 iulie 2024.

 Cererea-tip de înscriere prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul anunț, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare (Anexa nr. 2 la prezentul anunț), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor resurseumane@bh.politiaromana.ro , în perioada 24 aprilie – 14 mai  2024, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidaților codul unic de identificare, precum și centrul zonal la care este arondat, o scanează și o comunică, la adresa de e-mail indicată, candidaților, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia. În cazul primirii și a consimțământului, se procedează la solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de către candidat.

            Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.

Dosarele de recrutare vor fi depuse de către candidați, în volum complet până la data de 21 mai 2024 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean Bihor, situat în municipiul Oradea, str. Parcul Traian, nr. 18, județul Bihor (doar în zilele lucrătoare) în intervalul orar 08.00-14.00.şi vor cuprinde:

a)      cererea de înscriere (Anexa nr. 1) şi CV (Anexa nr. 3);

b)      declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 4);

c)      copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat și foaia matricolă clasele IX-XII); (se vor prezenta și în original). Dacă în dosarul de recrutare, candidatul depune o copie legalizată după diploma de bacalaureat și foaia matricolă a studiilor liceale, acestea vor fi acceptate fără a fi necesar realizarea unor xerocopii.

Candidații care au obținut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul național de bacalaureat depun următoarele documente:

1) copia diplomei echivalente obținute în străinătate;

2) traducerea legalizată a diplomei echivalente;

3) atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației.

d)      copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar; (se vor prezenta și în original);

e)      copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; ( se vor prezenta și în original);

f)       autobiografia (întocmită olograf de către candidat, cu instrument de scris cu pastă/cerneală de culoare albastră) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 5 și Anexa nr. 6);

g)      extras de pe cazierul judiciar/consimțământ solicitare cazier judiciar (Anexa nr. 2) (Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);

h)      o fotografie color 9x12 cm;

i)        adeverința medicală completată de medicul de familie (Anexa nr. 7) și consimțământul informat (Anexa nr. 8). Adeverința medicală va fi completată de către medicul de familie sau medicul specialist în totalitate inclusiv la rubrica ”concluzii” de pe fața acestei adeverințe, astfel încât medicul de unitate să poată stabili aptitudinea candidatului de a participa la concursul de admitere. Consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depune împreună cu Adeverința medicală la unitatea de recrutare în perioada de depunere a dosarului de recrutare;

j)        copie permis de conducere, dacă este cazul;

k)      fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I (examinarea medicală, concretizată în completarea fişei medicală-tip de încadrare în M.A.I., se realizează doar pentru candidații care au promovat proba de verificare a cunoștințelor și se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere);

l)        un dosar plic (fără a se face mențiuni pe dosar);

Candidaţii etnici /minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă  și depun suplimentar pentru dosarul de recrutare următoarele documente:

a)      o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită  potrivit legii;

b)       declarația pe proprie răspundere, care este prevăzută în (Anexa nr.9).

 

            Cererea-tip de înscriere, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, adeverința medicală eliberată de medicul de familie, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, precum și Consimțământul informat, se descarcă de pe site-ul oficial al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor – https://bh.politiaromana.ro – Secțiunea Carieră – Admitere sesiune – 2024.

            Copiile documentelor menționate se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat de candidat şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.

            Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul nu se mai realizează.

           Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele prezentate în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului.

Documentele vor fi depuse într-un dosar plic.

Pot fi recrutaţi numai absolvenţi de liceu care au promovat examenul naţional de bacalaureat şi care prezintă la recrutare diploma de bacalaureat ori diplomă echivalentă cu aceasta/adeverință.

           

  Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile distinct acestora declară pe proprie răspundere apartenenţa la etnia /minoritatea respectivă (conform anexei) şi depun o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

          Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

          Încetează activitatea de recrutare, selecţie şi de susţinere a probei de verificare a cunoştinţelor, respectiv sunt eliminaţi din concurs în oricare etapă a acestuia, candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

a) nu depun în termenul limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare;

c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

În cazul în care descoperirea situaţiilor sus menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Etapa I de selecție. Evaluarea psihologică și a concluzionării asupra aptitudinii medicale a candidaților pe baza baremelor medicale în vigoare

a)                 Evaluarea psihologică Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până în data de 21.05.2024 potrivit planificării ce va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util prin postarea unui anunț pe pagina de internet a I.P.J. Bihor https://bh.politiaromana.ro – Secțiunea Carieră – Admitere sesiune - 2024.

            Pentru candidaţii care au fost declaraţi „inapt” la examinarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical” conform concluziei Adeverinței medicale, activitatea de recrutare încetează.

            Rezultatele la evaluarea psihologică vor fi aduse la cunoștința candidaților prin postarea pe pagina de internet a instituției, respectiv https://bh.politiaromana.ro – Secțiunea Carieră – Admitere sesiune - 2024.

b)      Concluzionarea Adeverinței medicale privind aptitudinea medicală a candidaților.

            Adeverința medicală va fi completată de către medicul de familie sau medicul specialist în totalitate inclusiv la rubrica ”concluzii” de pe fața acestei adeverințe, astfel încât medicul de unitate să poată stabili aptitudinea candidatului de a participa la concursul de admitere. Consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depune împreună cu Adeverința medicală la unitatea de recrutare în perioada de depunere a dosarului de recrutare.

 

Etapa a II-a de selecție - Evaluarea performanței fizice

Evaluarea performanței fizice se susține, în perioada 25 – 31 mai 2024, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție.

 În cazul candidaților recrutați de către Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, Centrul Zonal de Selecție pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice este Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ”Avram Iancu” Oradea.

            Repartizarea în vederea susținerii probei de evaluare a performanței fizice se realizează de către unitatea de învățământ pentru care au optat candidații, iar planificarea pentru susținerea probei prin centrul zonal de selecție la care sunt arondați aceștia.

             La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.

             Rezultatele obținute la proba de evaluare a performanței fizice se transmit unităților de învățământ pentru care au optat candidații.

             Repartizarea, planificarea și rezultatele obținute sunt aduse la cunoștința candidaților prin postarea acestora pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, precum și al centrelor zonale de selecție.

             Pe perioada desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice, candidaţilor li se asigură, gratuit, asistenţă medicală.

 

Etapa a III-a de selecție: Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 15 iunie 2024 la unitățile de învățământ pentru care au optat, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

 (1) Probele de concurs pentru admiterea în unitățile de învățământ sunt proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice și sunt evaluate cu note de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoștințelor, și de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”,  în cazul probei de evaluare a performanței fizice.  Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

(2) Proba de evaluare a cunoștințelor, care constă într-un test grilă, pentru 90% din nota maximă cuprinde:

a) subiecte din disciplinele: limba română - 40% şi limbă străină - 15%;

b) subiecte din legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului - 20%;

c) subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic - 15%.

(3) La punctajul obţinut la proba de evaluare a cunoştinţelor se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10% din nota maximă

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute la alin. (1).

La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză.

Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluare a cunoştinţelor se regăsesc pe site-ul unității de învăţământ organizatoare.

Departajarea candidaţilor cu note finale egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală obținută la examenul național de bacalaureat;

b) nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;

c) nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;

d) nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat;

e) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole;

f) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole.

În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute mai sus, comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.

În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.

Departajarea este aplicabilă și pe parcursul desfășurării examinării medicale pentru determinarea candidaților eligibili.

Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs este adusă la cunoștința candidaților prin postarea pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, până la data de 16 iunie 2024, ora 10.00. Identificarea candidaților în listă se realizează după codurile unice de identificare.

În termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație cu privire la:

a) erori ale grilei de corectare și/sau întrebări/subiecte aplicate din afara tematicii şi bibliografiei de concurs ori greşit formulate/care se repetă;

b) rezultatul obținut la testul de evaluare a cunoștințelor, exclusiv pentru lucrarea proprie;

c)  înscrierea eronată a punctajelor/mediei obținute;

d) locul ocupat eronat, pe lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs.

!!! Candidații transmit contestația exclusiv la adresa de e-mail a unității de învățământ.

             Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților după soluționarea contestațiilor se afișează pe site-ul fiecărei unități de învățământ.

Tematica și bibliografia pentru proba de evaluare a cunoștințelor se regăsesc pe site-ul unităților de învățământ, iar formularele tipizate necesare pentru constituirea dosarului de candidat, sunt postate pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://bh.politiaromana.ro – Secțiunea Carieră – Admitere sesiune - 2024.

                                                                                                                           

Etapa a IV-a de selecție –Examinarea medicală

            Examinarea medicală pentru completarea și concluzionarea fișei medicale tip încadrare în MAI, se realizează potrivit prevederilor Ordinului MAI. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 19 iunie – 12 iulie 2024.

            Unitățile de învățământ transmit unităților de recrutare situația nominală a candidaților care urmează să susțină examinarea medicală.

            Unitățile de învățământ afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Candidații pe locurile alocate minorității rome/altor minorități sunt planificați cu prioritate pentru efectuarea examinării medicale.

 

             Afișarea rezultatelor finale

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 19 iulie 2024.   

Candidaţii declaraţi admis au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi admis. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.

Nu vor fi înmatriculaţi sau vor fi îndepărtaţi din instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi “ADMIS”, cei care, urmare verificărilor desfăşurate ulterior admiterii, se constată că au avut un comportament neconform cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a respectivului candidat. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul pierde locul obţinut prin fraudă.

Candidaţii declaraţi „admis” în instituţia de învăţământ sus menţionată sunt obligaţi să încheie angajamente prin care după absolvire vor îndeplini serviciul timp de minim 10 ani în unităţile unde vor fi încadrați sau mutați ulterior în raport de nevoile Ministerului Afacerilor şi Interne.

          Recrutarea și selecția candidaților beneficiari ai Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, respectiv ai Ordinului M.A.I.. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele  cu modificările și completările ulterioare, se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., ale dispozițiilor D.G.M.R.U. – M.A.I. și ale dispoziției inspectorului general al Poliției Române.

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, https://bh.politiaromana.ro – Secțiunea Carieră – Admitere sesiune - 2024 întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la admitere se va realiza în această modalitate.

 ANEXE:

1.      Cerere de înscriere

2.      Consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare

3.      CV

4.      Declaratie de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

5.      Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei

6.      Tabel nominal cu rudele candidatului

7.      Adeverință medicală

8.      Consimțământ informat

9.      Declarație apartenență etnie/minoritate națională