În ceea ce priveşte instituţia Poliţiei Române, Inspectoratul de Politie Județean Bihor, în calitate de operator, conform prevederilor legale în vigoare, are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligația de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Regulamentului (UE) 2016/679. 


 Ce este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal?

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal are ca obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are un conţinut complex, de mare importanţă pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara noastră este garantat prin Constituţie (art. 26).

Instituţia cu atributii  specifice reglementării domeniului abordat este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), ale cărei responsabilități sunt enunțate prin Legea 129 din 15.06.2018 şi Legea nr. 102 din 2005 de înfiinţare, organizare şi funcţionare.

Potrivit legii de înfiinţare, organizare şi funcţionare, ANSPDCP este o autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, precum şi faţă de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat. ANSPDCP este condusă de un preşedinte.

Atribuţiile Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Autoritatea de supraveghere monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) este autoritatea publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate a administrației publice, ca şi faţă de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat şi exercită următoarele atribuţii:

- poate dispune, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor legale, suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială ori integrală a datelor prelucrate şi poate să sesizeze organele de urmărire penală sau să intenteze acţiuni în justiţie;

- informează persoanele fizice sau/şi juridice care activează în aceste domenii, în mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesităţii respectării obligaţiilor şi îndeplinirii procedurilor prevăzute de lege;

- primeşte şi soluţionează plângeri, sesizări sau cereri de la persoanele fizice şi comunică soluţia dată ori, după caz, diligenţele depuse;

- efectuează investigaţii din oficiu sau la primirea unor plângeri ori sesizări;

- este consultată atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal;

- poate face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;

- cooperează cu autorităţile publice şi cu organele administraţiei publice, formulează recomandări şi avize asupra oricărei chestiuni legate de protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, la cererea oricărei persoane, inclusiv a autorităţilor publice şi a organelor administraţiei publice;

- cooperează cu autorităţile similare de peste hotare în vederea asistenţei mutuale, precum şi cu persoanele cu domiciliul sau cu sediul în străinătate, în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal;

- îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege

Drepturile persoanelor vizate

Ca o garanţie a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevăzute expres in Regulamentul (UE) 2016/679:

- dreptul la informare, art. 13, 14, 34

- dreptul la acces, art. 15

- dreptul la rectificare, art.16

- dreptul la ștergerea datelor/"dreptul de a fi uitat",  art.17

- dreptul la restricționarea prelucrării, art.18

- dreptul la notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării, art. 19

- dreptul la portabilitatea datelor, art. 20

- dreptul la opoziție, art. 21

- procesul decizional individual automatizat, art. 22

- dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 - Pentru a depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P. click aici .


De asemenea, persoana vizata are dreptul la o cale de atac judiciar eficient împotriva unei autorități de supraveghere - art. 78 din Regulament, la o cale de atac judiciara eficienta împotriva unui operator sau a unei persoane împuternicite de operator - art. 79 din Regulament si are dreptul la eventuale despăgubiri - art.82 din Regulament.

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere, informații privind prelucrarea datelor sale personale. Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de o luna de la data primirii cererii

Modele de  exercitare a drepturilor  există anexate la Ghidul de exercitare drepturi I.P.J. Bihor.

 

Categorii de date cu caracter personal prelucrate de I.G.P.R.

 • CNP - codul numeric personal
 • Seria și numărul actului de identitate/pașaportului
 • Date privind săvârșirea de infracțiuni
 • Date privind condamnări penale/măsuri de siguranță
 • Date privind sancțiuni disciplinare/administrative
 • Date privind sancțiuni contravenționale
 • Date privind cazierul judiciar
 • Numele și prenumele
 • Numele și prenumele membrilor de familie
 • Sexul
 • Porecla/pseudonimul
 • Data și locul nașterii
 • Cetățenia
 • Datele din actele de stare civilă
 • Datele din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare
 • Caracteristici fizice/antropometrice
 • Telefon/fax
 • Adresă domiciliu/reședință
 • E-mail
 • Profesie
 • Loc de muncă
 • Situație familială
 • Situație militară
 • Situație economică și financiară
 • Date privind bunurile deținute
 • Date bancare
 • Imagine
 • Calitatea deținută în societăți comerciale (asociat, administrator)
 • Imaginile ștampilelor folosite la săvârșirea de infracțiuni
 • Date referitoare la fenomenul falsificării de monedă sau alte valori
 • Date de geolocalizare/date de trafic
 • Voce
 • Fotografiile persoanelor
 • Cod unic de înregistrare, terminale de comunicaţii
 • Marca și modelul autoturismului, seria de șasiu
 • Obișnuințe/preferințe/comportament
 • Date privind următoarele bunuri: vehicule furate, deturnate sau pierdute; ambarcațiuni, aeronave, echipamente industriale, motoare exterioare și containere; arme de foc furate, deturnate sau pierdute, documente oficiale în alb furate, deturnate sau pierdute; documente de identitate eliberate (pașapoarte, acte de identitate, permise de conducere, permise de reședință, documente de călătorie) furate, deturnate sau pierdute; bancnote (bilete înregistrate); certificate de înmatriculare a vehiculelor sau plăcuțe de înmatriculare furate, deturnate, pierdute sau anulate; valori mobiliare și mijloace de plată cum ar fi cecuri, cărți de credit, obligațiuni și acțiuni care au fost furate, însușite ilegal, pierdute sau anulate
 • Semnătura
 • Numărul dosarului de pensie
 • Numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate
 • Date privind formarea profesională – diplome – studii 

Categorii speciale de date cu caracter personal prelucrate de I.G.P.R.

 • Date privind starea de sănătate
 • Date genetice
 • Date biometrice
 • Date privind originea rasială sau etnică
 • Date privind opiniile politice
 • Date privind confesiunea religioasă/convingerile filozofice/apartenenţa la sindicate
 • Date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală 

Prelucrarea unor numere de identificare națională

 • CNP - codul numeric personal
 • Seria și numărul actului de identitate
 • Numărul pașaportului/permisului de conducere
 • Numărul asigurării sociale sau de sănătate

Categorii de destinatari ale datelor personale

 • Persoana vizată
 • Reprezentanții legali ai persoanei vizate
 • Autorități publice centrale sau locale de aplicare a legii
 • Agenții de colectare a debitelor/recuperare a creanțelor
 • Societăți de asigurare/reasigurare
 • Autorități de aplicare a legii din statele membre Schengen/
 • Mass-media
 • Servicii sociale și de sănătate
 • Instituții de învățământ și educație
 • Societăți bancare
 • Organizații profesionale
 • Asociații și fundații
 • Angajatorul/potențialul angajator al persoanei vizate
 • destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale: INTEROPL, EUROPOL

 

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor prelucrează date cu caracter personal în activităţile de:

 • prevenire, depistare, cercetare, reprimare a infracţiunilor și alte activități desfășurate în domeniul dreptului penal;
 • prevenire, constatare și sancționare a contravențiilor;
 • menținere și asigurare a ordinii şi liniştii publice;
 • ținere a evidențelor cu persoanele suspecte că pregătesc, comit sau au săvârșit fapte penale, contravenții, a obiectelor furate, pierdute sau deturnate, cu excepția autovehiculelor, plăcilor de înmatriculare auto precum și a armelor și munițiilor;
 • ținere a evidențelor cu persoanele ce obțin autorizații de deținere și/sau comercializare a detectoarelor de metale și a datelor referitoare la detectoarele de metale;
 • asigurare a respectării regimului legal al armelor și munițiilor;
 • ținere a evidențelor cu autovehiculele înmatriculate în circulație pe teritoriul României care aparțin unor persoane care au calitatea de debitor și asupra cărora executorul judecătoresc a dispus aplicarea sechestrului;
 • îndrumare, supraveghere şi control al respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice;
 • stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal ale conducătorilor de autovehicule șimopede înmatriculate în alte state și utilizate pe teritoriul țării fără transcrierea dreptului de proprietate în evidentele române;
 • transmitere a informațiilor suplimentare privind persoane și bunuri aferente semnalărilor din Sistemul de Informații Schengen
 • emitere autorizații/licențe conform competențelor;
 • acreditare a reprezentanților mass-media;
 • monitorizare/securitate a persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private;
 • gestionare a resurselor umane;
 • gestionare a resurselor economico-financiare și administrative.

Inspectoratul General al Poliției Române a primit avizul  Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme audio-video portabile de tip ”Body Worn Camera”, în scopul îndrumării, supravegherii şi controlului respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice, precum și pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice, prin activităţi de patrulare. Pentru consultarea regulilor de utilizare a sistemelor audio-video portabile click aici.

Pentru realizarea activităţilor de mai sus, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor constituie, organizează şi deţine, potrivit atribuţiilor legale, sisteme de evidenţă şi utilizează mijloace automate şi manuale de prelucrare a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii, cu respectarea drepturilor omului şi aplicarea principiilor legalităţii, echității și transparenţei faţă de persoana vizată, asigurând protecţia datelor prelucrate.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor colectează date cu caracter personal, cu sau fără consimţământul persoanei vizate, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii. Atunci când prelucrarea se bazează pe consimţământul acordat de persoana vizată pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, persoana vizată are dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Ca regulă generală datele sunt stocate doar pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care sunt colectate, dar pot fi stabilite și termene maxime de păstrare, prin acte normative, regulamente și dispoziții interioare, cu avizul A.N.S.P.D.C.P.

Coordonate de contact

1. Sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este în: Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti
 Telefon: 031.805.92.11
 Fax: 031.805.96.02
 Internet: www.dataprotection.ro
 E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Pentru a depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P. click aici .

2. Responsabil protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor:

comisar șef de poliţie Mihaela POP

telefon 0259.403.107; fax 0259.412.169

email: mihaela.pop@bh.politiaromana.ro

3. Identitatea operatorului

Inspectoratul de Poliție Județean Bihor

str. Parcul Traian nr. 18, Oradea

Telefon: 0259.403000

Fax: 0259.412169

Email: cabinet@bh.politiaromana.ro

Web: bh.politiaromana.ro