Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice

Funcționează ca structură specializată, asigurând aplicarea unitară a legilor, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, precum și a ordinelor, dispozițiilor, instrucțiunilor și regulamentelor emise și aprobate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției Române, având ca obiectiv prioritar prevenirea şi combaterea criminalităţii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea şi controlul procurorilor desemnaţi, în conformitate cu prevederile legale.

Atribuțiile principale:
• sub conducerea, controlul şi din dispoziţia procurorului efectuează acte de cercetare penală şi propune soluţii în conformitate cu prevederile legii în dosarele penale circumscrise marii criminalităţi economico-financiare ce au ca obiect săvârşirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor, ilegalităţi la regimul juridic al societăţilor comerciale, companiilor naţionale, monopolului de stat, Registrul Comerţului, la regimul bancar şi al CEC-ului, valorilor mobiliare şi bursele de valori, regimul vamal, concurenţa neloială, regimul valutar, drepturile de autor şi conexe, drepturile de proprietate intelectuală, jocurile de noroc, autorizarea şi calitatea construcţiilor, protecţia mediului, achiziţiilor publice, transporturilor feroviare, aeriene şi navale, precum şi orice alte fraude prevăzute în legi speciale;

• realizează, în aceleaşi condiţii, actele de urmărire penală stabilite de procuror prin ordonanțele de delegare date în dosarele al căror obiect îl constituie faptele penale din competenţa exclusivă a acestuia (faptele de corupţie, cele asimilate infracţiunilor de corupţie şi cele în legătură directă cu infracţiunile de corupţie sau cele prevăzute de Legea nr. 39/2003, etc.);

• efectuează verificări în condiţiile legii cu privire la cereri, sesizări ori reclamaţii ce se referă la problematica încălcărilor de lege în domeniul economico-financiar sau bancar, care în forma sesizată nu întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni şi fac propuneri asupra soluţiilor, în funcţie de materialul probator administrat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, verifică informaţii obţinute în procesul muncii, în funcţie de rezultatul verificărilor dispunând asupra măsurilor legale ce se impun;

• informează  prin conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor sau a Inspectoratului General al Poliţiei Române - Parlamentul, Guvernul, ministerele, celelalte structuri ale administraţiei centrale, administraţiile locale, alţi factori de decizie, despre fenomenele negative care pot afecta buna funcţionare a economiei de piaţă, interesele financiar-bancare şi valutare ale statului, creează perturbări în activitatea instituţiilor publice, a agenţilor economici şi lezează drepturile fundamentale ale cetăţenilor, propunând măsuri de înlăturare a cauzelor şi condiţiilor care le generează ori favorizează, inclusiv sub aspectul perfecţionării cadrului legislativ;

• asigură informarea permanentă a opiniei publice, prin  mass-media, cu privire la cazurile semnificative identificate şi cercetate, insistând pe necesitatea combaterii nocivităţii unor astfel de fapte şi atragerea populaţiei la combaterea criminalităţii economico-financiare;

• studiază evoluţia infracţionalităţii de natură economico-financiară şi bancară stabilind măsuri operative pentru diversificarea modalităţilor de intervenţie în raport cu metodele şi mijloacele folosite de infractori la comiterea faptelor, iar pe baza concluziilor trase, inclusiv din studiile criminologice realizate, acţionează pentru înlăturarea cauzelor generatoare şi condiţiilor favorizatoare comiterii unor astfel de fapte ori producerii de pagube în dauna proprietăţii publice sau private;

• conduce, coordonează, îndrumă şi controlează pe linie de specialitate (exclusiv activitatea de cercetare penală) întreaga activitate desfăşurată de formaţiunile de profil din cadrul inspectoratului;

• pe baza concluziilor desprinse din acţiunile operative desfăşurate, verificările făcute sau dosarele complexe instrumentate, asigură generalizarea experienţei pozitive la nivelul tuturor structurilor teritoriale.

 Activităţile specifice de documentare, analiză, sinteză, informare, stocare şi procesare a informaţiilor se realizează pe sectoarele şi liniile de muncă din domeniul economico-financiar.

 Structura Serviciului de Investigare a Criminalității Economice:
- Biroul Investigații Complexe
- Biroul de Investigare a Criminalității la Regimul Fondurilor Publice și a Corupției
- Compartimente de Investigare a Criminalității Economice la Poliția Municipiului Beiuș, Poliția Municipiului Marghita, Poliția Municipiului Salonta și Poliția Orașului Aleșd